Rúa Irmáns Villar, 11 Bajo - 32005 Ourense

ESP / GAL

Política de privacidade

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS E NORMATIVA APLICABLE

Fundación Dorzán, comprométese a solicitar o consentimento libre, expreso, inequívoco e verificable do usuario, como vehículo de lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais. Estes serán empregados en exclusiva para as finalidades expostas no presente texto.

Do mesmo xeito, Fundación Dorzán, asume a responsabilidade de adoptar toda medida organizativa e técnica que sexa necesaria e/ou apropiada para o cumprimento da normativa legal vixente.
En concreto, esta Política de Privacidade basea o seu fundamento xurídico nas seguintes normas:

 • REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 27 DE ABRIL DE 2016, RELATIVO Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS FÍSICAS NO QUE RESPECTA Ao TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS E Á LIBRE CIRCULACIÓN DESTES DATOS ( RGPD).
 • A LEI ORGÁNICA 3/2018, DO 5 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS E GARANTÍA DOS DEREITOS DIXITAIS (LOPD- GDD).
 • A LEI 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVIZOS DA SOCIEDADE E DA INFORMACIÓN E DE COMERCIO ELECTRÓNICO ( LSSI-CE).

IDENTIDADE DO RESPONSABLE E DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do usuario serán tratados de forma estritamente confidencial polo Responsable do tratamento de datos, cuxa información de contacto detállase a continuación:

 • Nome comercial: Fundación Dorzán
 • Razón social: Fundación Dorzán
 • NIF: G32280752
 • Dirección: Rúa Irmáns Villar 11 Bajo - 32005 Ourense - Galicia
 • Teléfono: +34 988 382 352
 • Delegado/Responsable de protección de datos: José Manuel
 • Email protección de datos: info@fundaciondorzan.org

Así mesmo, a titularidade do Delegado de Protección de Datos ( DPO) corresponde a Fundación Dorzán, o cal pode ser contactado en relación á protección de datos do usuario, a través da seguinte dirección de email: info@fundaciondorzan.org.

FINALIDADE E MOTIVACIÓN DO PROCESAMENTO DOS DATOS

Os datos persoais solicitados por Fundación Dorzán, serán almacenados e procesados para a consecución dos obxectivos organizacionales, cuxa finalidade será a aplicable a cada caso concreto.

Con todo, o fin común de todo procedemento será o de xestionar o servizo prestado por Fundación Dorzán, no marco da potencial relación comercial que os una e que se precisa no envío de información, publicidade, ofertas, promocións, recomendacións, etc. Así como na recompilación de datos con fins estatísticos e de mercado.

El contacto entre Fundación Dorzán e o usuario será sempre froito do consentimento explícito e inequívoco deste último; e terá lugar por teléfono, email, SMS ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite a realización de comunicacións comerciais.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos persoais solicitados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se proporcionan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da mesma, ademais dos períodos establecidos na normativa e arquivos e documentación. E, sempre que a lei permítao, ata que o usuario solicite a súa supresión.

COMUNICACIÓN DOS DATOS

Con carácter xeral, os datos persoais proporcionados non se comunicarán a terceiros, a menos que este feito derívese do cumprimento de obrigacións legais.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a garantir por medios legais ou contractuais que dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados e toda persoa á cal se lle faga accesible a información.

DEREITOS DO USUARIO

Todo usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad dos seus datos, limitación e oposición ao seu tratamento, así como o dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos:

Estes dereitos poderán ser exercidos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento, especificando:

 • NOME, APELIDOS E COPIA DO DNI DO SOLICITANTE.
 • NOME, APELIDOS E COPIA DO DNI DO REPRESENTANTE, NO CASO DE QUE O PROCEDEMENTO SE REALICE MEDIANTE UN.
 • RELACIÓN DE MOTIVOS RAZOADA POLA QUE leva A CABO A RECLAMACIÓN.
 • DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓNS.
 • DATA E FIRMA DO SOLICITANTE.
 • CALQUERA OUTRO DOCUMENTO QUE COMPLEMENTE A SOLICITUDE.

Para ser tido en consideración, esta dilixencia deberá ser enviada por medios físicos ou electrónicos a:

 • DIRECCIÓN POSTAL: Rúa Irmáns Villar 11 Bajo - 32005 Ourense - Galicia
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@fundaciondorzan.org

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Fundación Dorzán, comprométese a adoptar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias, adecuadas e proporcionadas ao nivel de risco que entraña a información almacenada; de forma que se garanta a seguridade dos datos e evítese a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Fundación Dorzán, resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade, co obxectivo de adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou doctrinales ditadas por de a Axencia Española de Protección de Datos.

La Región
SERVICIO GALEGO SAÚDE - Xerencia de Xestión Integrada de Ourense Verín e O Barco de Valdeorras
Domusvi
Universidade de Vigo
Seadfood Age
Cáritas
Afaor
Consellería de Política Social
Fundación Dorzán
Telemiño
Concello de Toén
Funga
Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Configurar Aceptar